Fumigacja i oznakowanie opakowań z drewna surowego według standardu ISPM 15

Przepisy importowe w krajach do których realizowany jest import towarów wymagają, aby opakowania drewniane z drewna surowego, elementy drewniane,  palety,  materiały sztauerskie z drewna były poddawane szeregowi procesów tj. obróbce cieplnej, fumigacji, certyfikacji, oraz znakowaniu wg standardu ISPM15.

Przy przemieszczaniu przesyłek pomiędzy państwami Unii Europejskiej świadectwa fitosanitarne dla opakowań z drewna surowego nie obowiązują i nie są wymagane.

Fumigacja drewna oraz opakowań z drewna jest wymagana w transporcie międzynarodowym, poza granicami Unii Europejskiej oraz między niektórymi krajami członkowskimi.  Fumigacja ma na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się szkodników kwarantannowych w obrocie międzynarodowym.  Na elementy drewniane poddane zabiegowi fumigacji nanosi się logo IPPC.

Wymagania stawiane opakowaniom maja szczególnie ważne znaczenie przy realizacji transportu morskiego.

Brak oznakowań fumigacji na opakowaniach z drewna surowego, paletach z drewna surowego,  elementach drewnianych, materiałach sztauerskich z drewna surowego może skutkować nie przyjęciem ładunku do przewozu lub w krajach importu dodatkowymi kosztami a nawet nie wpuszczeniem ładunku do kraju importu i zwrotnym cofnięciem ładunku do kraju eksportu na koszt eksportera.

Obecnie coraz częściej zamiast palet z drewna stosuje się palety plastikowe, które uważa się za trwalsze (10-15 lat) i bardziej przyjazne środowisku ze względu na materiał poddający sie recyclingowi. Z powodzeniem mogą być one używane do obsługi eksportu gdyż nie wymagają fumigacji.

Nie podlegają przepisom i wymaganiom dotyczącym fumigacji także palety i opakowania wykonane z drewna przetworzonego np. wykonane w całości ze sklejki.

Zastosowanie znajdują także palety kartonowe będące kluczowymi w dystrybucji, w której istotną rolę odgrywa niska waga przesyłki, są nie tylko lekkie i wytrzymałe, ale także higieniczne oraz zgodne z wymogami IPPC.

Opakowaniami drewnianymi są:

 • palety, palety skrzyniowe lub inne platformy załadunkowe lub nadstawki do palet płaskich, skrzynie, pudła, klatki, bębny lub inne podobne opakowania używane do transportu towarów, itp.
 • drewno sztauerskie wykorzystywane do podpierania lub zabezpieczania towaru.

Do opakowań drewnianych nie zaliczamy:

 • opakowań wykonanych całkowicie z materiałów drewnopochodnych takich jak sklejka, płyty wiórowe, płyty o wiórach orientowanych lub płyty z forniru wykonane z użyciem kleju, wysokiej temperatury i ciśnienia (opakowania takie uważa się za poddane dostatecznemu przetworzeniu eliminującemu ryzyko związane z surowym drewnem);
 • opakowań wykonanych z surowego drewna o grubości 6 mm lub mniejszej.

Wysokie koszty palet oraz problemy przy ich eksporcie do krajów takich jak Australia, Nowa Zelandia, USA czy Kanada powodują, że coraz więcej zakładów, producentów i eksporterów pakuje swoje produkty na paletach alternatywnych z papieru / kartonu lub z tworzywa sztucznego.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z OPAKOWANIAMI DREWNIANYMI NIESPEŁANIAJĄCAYMI WYMAGAŃ STANDARDU ISPM 15

W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami Dyrektywy Rady nr 200/29/EC, w punkcie wwozu na terytorium UE / Unii Europejskiej /, opakowania drewniane podlegają:

 • zakazowi wwozu,
 • zniszczeniu / w przypadku gdy przeprowadzenie odpowiedniego zabiegu jest niemożliwe lub niepożądane, do momentu przeprowadzenia zabiegu, opakowania muszą być zabezpieczone przed wydostaniem sie organizmów szkodliwych/,
 • spaleniu,
 • zakopaniu / na odpowiedniej głębokości w miejscach wyznaczonych przez Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju importującego towar/,
 • przerobowi / poprzez rozdrobnienie i dalsza przeróbkę w sposób zatwierdzony przez Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju importującego towar/,
 • innemu sposobowi postępowania tzn.  poprzez procedury uważane przez Krajową Organizację Ochrony Roślin za skuteczne przeciw przedmiotowym organizmom szkodliwym.

 

Opakowania drewniane – eksport informacje dostepne na stronie http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/opakowania-drewniane

Wymagania importowe – informacje dostepne na stronie http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/ogolne-zasady-importu/

 

INFORMACJE DLA EKSPORTERÓW ORAZ IMPORTERÓW.

Dotyczące palet drewnianych, opakowań i materiałów sztauerskich z drewna surowego.

W celu ochrony lasów przed szkodnikami z innych krajów, stale wzrasta liczba państw, które wprowadzają wymogi obróbki cieplnej i gazowania drewna. Wymagają one wówczas stosownego oznakowania palet z drewna i / lub przedstawienia certyfikatów fitosanitarnych.

W celu ochrony roślinności Rada dyrektywą nr 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. wprowadziła środki ochronne przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się w UE / Unii Europejskiej /. Jednym z tych środków jest fumigacja.

Wytyczne IPPC-ISPM15

IPPC  / International Plant Protection Committee /  jest związana organizacyjnie z UN FAO / United Nation Food and Agriculture Organization /.

Przepisy importowe wymagają, by opakowania drewniane były poddawane szeregowi procesów tj. obróbce cieplnej, fumigacji, certyfikacji, oraz znakowaniu itp.

Celem tego międzynarodowego standardu jest ujednolicenie przepisów, które obowiązują w poszczególnych krajach.

Przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym / ispm_15_pl/

Lista państw, które wymagają stosowania Standardu ISPM15 w imporcie drewnianego materialu opakowaniowego / lista_panstw ISPM 15 /

Rejestr zakładów spełniających warunki produkcji wyrobów z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych wg. standardu ISPM15 dostępny na stronie / http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/opakowania-drewniane /

Więcej informacji o przepisach fitosanitarnych na świecie dostępne na stronie  / http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/przepisy-panstw-trzecich-informacje /

 

WYTYCZNE DO PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DRZEWNIANYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH, MATERIAŁOW SZTAUERSKICH W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

Ogólne informacje na temat wymagań.

Materiały opakowaniowe wykonane z drewna nieobrobionego stwarzają doskonałe możliwości dla wprowadzenia i rozpowszechnienia się organizmów szkodliwych.

Pochodzenie tych materiałów jest często trudne do ustalenia, opisano powszechnie przyjęte środki znacząco redukujące ryzyko rozpowszechnienia się organizmów szkodliwych. Krajowe Organizacje Ochrony Roślin  / NPPO / są zachęcane do przyjmowania, bez dodatkowych wymagań, drewnianych materiałów opakowaniowych poddanych zatwierdzonym zabiegom. Do takich materiałów zalicza się drewno sztauerskie, z wyłączeniem przetworzonych materiałów opakowaniowych.

Procedury sprawdzania, że właściwe działania zostały zastosowane, w tym użycie ogólnie uznanego znaku, powinny być stosowane przez kraje eksportujące i importujące. W standardzie uwzględniono również inne działania przyjęte na podstawie dwustronnych umów. Materiały opakowaniowe wykonane z drewna niespełniającego niniejszych standardów powinny być wycofane.

WYMAGANIA REGULUJĄCE

 1. Podstawa uregulowań

Drewniane materiały opakowaniowe wykonane często ze świeżego drewna, które nie zostało poddane dostatecznej obróbce w celu usunięcia lub zabicia organizmów szkodliwych, stają się drogą dla wprowadzenia i rozpowszechnienia się takich organizmów. Ponadto opakowania te są bardzo często używany ponownie  / recykling / lub ponownie przerabiane  / w tym opakowania otrzymane z towarem mogą być ponownie użyte do innych towarów przeznaczonych na eksport /. Prawdziwe pochodzenie każdej sztuki opakowania drewnianego jest trudne do ustalenia i dlatego ich status fitosanitarny jest niejasny. Trudne jest, zatem podjecie decyzji, co do wyboru właściwych środków w celu usunięcia zagrożenia fitosanitarnego. Z tej przyczyny opracowano i zatwierdzono niniejszy standard dotyczący działań, które mogą być stosowane przez wszystkie kraje w celu wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka niesionego przez organizmy szkodliwe związane z tym materiałem opakowaniowym.

Kraje powinny mieć specjalistyczne uzasadnienie dla wymagań dotyczących stosowania zatwierdzonych działań opisanych w niniejszym standardzie dla importowanych opakowań drewnianych. Stosowanie innych środków fitosanitarnych również wymaga takiego uzasadnienia.

 1. Opakowania drewniane podlegające regulacjom prawnym

Niniejsze standardy dotyczą opakowań drewnianych wykonanych z surowego drewna roślin iglastych i liściastych, które może źródłem rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych, stanowiących zagrożenie przede wszystkim dla żywych drzew.

Wytyczne obejmują takie opakowania jak: palety, drewno sztauerskie, klatki, skrzynie, bębny, pudła, platformy załadunkowe, podstawki, itp., które są obecne w niemal każdym importowanym towarze, łącznie z przesyłkami, które normalnie nie byłyby obiektem kontroli fitosanitarnej.

Opakowanie drewniane wykonane całkowicie z materiałów drewnopochodnych, takie jak: sklejka, płyty wiórowe, płyty o wiórach orientowanych lub płyty z forniru wykonane z użyciem kleju, wysokiej temperatury i ciśnienia, powinny być uważane za poddane dostatecznemu przetworzeniu eliminującemu ryzyko związane z surowym drewnem.

Jest raczej niemożliwe by organizmy szkodliwe związane z surowym drewnem, wystąpiły podczas używania ww. materiałów i stąd nie powinny one podlegać regulacjom prawnym dotyczącym tych organizmów.

Opakowania drewniane takie jak: wałki połuszczarskie  / rdzenie po skrawaniu forniru, trociny, wełna drzewna, wióry i surowe drewno pocięte na cienkie elementy  / o grubości maks. 6mm / nie muszą być przenosicielami organizmów szkodliwych i nie powinny być objęte przepisami, chyba że jest to technicznie uzasadnione.

 1. Oznakowanie opakowań

Znak, pokazany poniżej, ma zaświadczać, że opakowanie drewniane z drewna surowego oznakowane w ten sposób poddane zostało zatwierdzonemu zabiegowi. Znak ten powinien zawierać co najmniej:

 • symbol
 • dwuliterowy kod ISO kraju, po którym umieszczany jest jedyny właściwy numer nadany przez Krajową Organizację Ochrony Roślin producentowi opakowania odpowiedzialnemu za zagwarantowanie wykorzystania właściwego rodzaju drewna i właściwe jego oznaczenie
 • skrót IPPC  / International Plant Protection Convention /  zgodny, użyty dla zatwierdzonego działania  / np. HT – obróbka termiczna, MB – fumigacja bromkiem metylu /.

Krajowe Organizacje Ochrony Roślin, producenci lub dostawcy mogą wg własnego uznania dodać numery kontrolne lub inną informację wykorzystywaną w celu identyfikacji poszczególnych partii. Gdy wymagane jest okorowanie, do skrótu oznaczającego zatwierdzone działanie powinny być dodane litery DB. Inne informacje mogą być uwzględniane pod warunkiem, że nie są to dane gmatwające lub wprowadzające w błąd.

Oznaczenia powinny być:

 • zgodne z poniżej przedstawionym wzorem
 • czytelne
 • przymocowane na stale i nie przenośne
 • umieszczone w widocznym miejscu, najlepiej przynajmniej po dwóch przeciwnych stronach wyrobu podlegającego certyfikacji.

Wykorzystanie koloru czerwonego lub pomarańczowego w oznaczeniach nie jest wskazane ze względu na oznaczanie takimi kolorami artykułów niebezpiecznych.

Produkty drewniane z recyklingu, po naprawie i przeróbkach powinny podlegać ponownej certyfikacji i oznaczeniu. Wszystkie elementy takich opakowań powinny być poddane odpowiednim zabiegom.

Dostawców należy zachęcać do wykorzystania właściwie oznaczonego drewna w celu umocowania ładunku w czasie transportu  / drewno sztauerskie /.

 • oznakowanie opakowań z drewna surowego

 

oznakowanie ispm15

 

IPPC – International Plant Protection Convention  / Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin / 

XX – kod ISO kraju  / np. PL – Polska / 000 – numer producenta opakowań

YY – rodzaj zatwierdzonego działania  / np. HT – Heat Treatment /