VGM / VERIFIED GROSS MASS / – zweryfikowana masa kontenera

Wytyczne zostały opracowane na postawie zmian do Konwencji SOLAS oraz wytycznych Miedzynarodowej Organizacji Morskiej / IMO /dotyczących weryfikowanej masy brutto kontenera przewożącego ladunek.

Zweryfikowana masa kontenera / VGM/ ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa statkom dokonujących przewozu kontenerow. Podanie wagi kontenera z odpowiednim wyprzedzeniem jest warunkiem przyjęcia kontenera do załadunku w relacji eksportowej.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY?

Załadowca (będący stroną wskazaną jako załadowca na konosamencie lub morskim liście przewozowym) jest odpowiedzialny za przekazanie VGM przewoźnikowi w stosownym czasie przed załadunkiem i / lub złożeniem kontenera do portu.

Armatorzy nie są odpowiedzialni za weryfikację tej informacji. Nadawca / zaladowca może upoważnić stronę trzecią do przekazania VGM w jego imieniu.

VGM nie widnieje na konosamencie. Jest ona deklarowana odrębnie od masy brutto towaru zawartej na konosamencie.

Co ważne, nadawca kontenera pozostaje odpowiedzialny za weryfikację VGM  nawet wtedy, gdy ze względu na złożoność całej usługi spedycyjnej nie ma on bezpośredniego ani fizycznego wpływu na kontrolę nad ważeniem kontenerów. W tej sytuacji nadawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby waga została sprawdzona zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Przedmiotowa zmiana wprowadza obowiązek podawania przez zaladowce kontenera eksportowanego zweryfikowanej masy kontenera / VGM/ oraz przekazania informacji o VGM zainteresowanym stronom z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby informacja mogla być uzyta przy tworzeniu planu załadunku statku.

Okreslenie zweryfikowanej masy kontenera VGM musi być  zweryfikowane na dokumencie papierowym lub elektronicznym przez zaladowce z podpisem osoby odpowiedzialnej wyznaczonej przez zaladowce i przeslane do zainteresowanych stron.

Dokument potwierdzający VGM musi zawierac informacje o zweryfikowanej masie kontenera VGM oraz musi być opatrzony jednoznacznym podpisem osoby odpowiedzialnej wyznaczonej przez zaladowce do potwierdzania / określania zweryfikowanej masy VGM kontenera. Dokument musi być archiwizowany i przechowywany przez okres 3 lat.

Bez podania VGM, przewoźnicy morscy będą zmuszeni do nieprzyjmowania kontenerów do załadunku na pokład statków, co spowoduje opóźnienia wysyłek oraz poniesienie kar administracyjnych związanych z koniecznoscia dokonania zmian w załadunku statkow..

Zgodnie z przepisami określenie VGM przez zaladowce powinno nastapic poprzez pomiar wagi kontenera za pomocą jednej z dwóch metod:

Metoda 1 – wskazujaca, ze dokonuje się pomiaru całego zamkniętego kontenera po jego załadowaniu , metoda nie wymaga zatwierdzenia a jedynie odpowiedniej archiwizacji dokumentacji

W momencie zakończenia pakowania i plombowania kontenera, nadawca musi zważyć lub zlecić stronie trzeciej zważenie zapakowanego / zaladowanego kontenera (zgodnie ze stosownymi normami dokładności).

Jeżeli zweryfikowana masa brutto VGM / Verified Gross Mass / zapakowanego kontenera jest uzyskana poprzez zważenie kontenera w czasie, gdy znajduje się on na pojeździe drogowym / np. podwoziu lub przyczepie / , masa tary pojazdu drogowego, zawierająca paliwo itp. powinna zostać odjęta w celu otrzymania zweryfikowanej masy brutto VGM / Verified Gross Mass / zapakowanego kontenera.

Metoda 2 – poprzez zwazenie poszczególnych towarów / ladunku, wlaczajac wage palet, materiałów sztauerskich, innych opakowan lub materiałów zabezpieczających towar / ladunek oraz dodanie masy / tary kontenera. W przypadku metody 2, stosowanie tej metody określania VGM przez zaladowce może nastapic po zatwierdzeniu tej metody przez urząd panstwowyZaładowca (lub strona trzecia w uzgodnieniu z nadawcą), musi zważyć wszystkie elementy opakowania i towaru, w tym masę palet, materiałów sztauerskich i innych opakowań zabezpieczających, przeznaczonych do zapakowania w kontenerze, a następnie dodać masę tary kontenera do sumy pojedynczych mas, przy zastosowaniu certyfikowanej i zatwierdzonej metody wymaganej przez Państwo, w którym odbywa się pakowanie kontenera.Tylko metoda stosowana do ważenia zawartości kontenera w ramach metody 2 jest przedmiotem certyfikacji i dopuszczenia w sposób określony przez kompetentne organy administracji państwa, w którym odbyło się pakowanie i plombowanie kontenera.

Wazenie kazda z w/w metod musi być dokonane na sprzęcie certyfikowanym lub zalegalizowanym zgodnie z przepisami. Dokonanie pomiaru wazenia powinno być potwierdzone i udokumentowane w wersji papierowej lub elektronicznej.

W przypadku braku określonej VGM kontenera, a także w przypadku gdy masa brutto kontenera jest wieksza niż dopuszcxzalna wskazana na tabliczce uznania kontenera nie może byc on załadowany na statek.

Jeżeli zapakowany kontener jest dostarczany do terminalu portowego przez statek objęty przepisami SOLAS, w celu przeładunku na statek, do którego mają one również zastosowanie, każdy dostarczany kontener musi, w świetle SOLAS, posiadać zweryfikowaną masę brutto /Verified Gross Mass/  przed załadowaniem na statek dowozowy. Dlatego wszystkie zapakowane kontenery wyładowane w porcie przeładunkowym powinny już mieć zweryfikowaną masę brutto / Verified Gross Mass / i dalsze ważenie w porcie przeładunkowym nie jest wymagane.