ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE IMO CLASS / IMDG /

Ładunkami niebezpiecznymi są takie ładunki, które, w sytuacji nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia, czyli dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia i środowiska. Kryteria klasyfikacji oraz wykaz materiałów niebezpiecznych są publikowane przez Komitet Ekspertów ds. Transportu Materiałów Niebezpiecznych w opracowaniu Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations.

 Przesyłki IMO Class muszą spełniac przepisy i wymagania zwiazane z przewozem morskim towarów niebezpiecznych, ktore sa regulowane kodeksem IMDG

Kodeks IMDG  / International Maritime Dangerous Goods / został opracowany jako jednolity kodeks międzynarodowy dotyczących transportu towarów niebezpiecznych drogą morską obejmujący takie kwestie jak podzial ładunków niebezpiecznych na klasy,  konstrukcje pojemników, opakowań, oznakowanie,  ze szczególnym uwzględnieniem segregacji niezgodnych substancji. Obejmuje także wytyczne dotyczące sztauowania ładunków niebezpiecznych w kontenerach w transporcie morskim.

Informacje na temat materiałów niebezpiecznych są niezbędne dla zorganizowania przewozu, gdyż od tego zależy m.in. dobór opakowania, oznakowanie oraz wymagania wobec pojazdów i osób nimi kierujących.

 

Obowiązki :

Klasyfikacji towaru dokonuje nadawca lub właściwy organ.

 

Klasy, działy, grupy pakowania.

Substancje (w tym mieszaniny i roztwory) oraz artykuły z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Kodeksu są przypisane do jednej z klas 1 – 9 w zależności od zagrożenia lub najczęstszych zagrożeń z nimi związanych. Niektóre z tych klas są podzielone na działy.

Klasa 1: Materiały wybuchowe

Podklasa 1.1: substancje, materiały i wyroby zdolne do wybuchu masowego

Podklasa 1.2: substancje, materiały i wyroby, które stwarzaja zagrożenie rozrzutem, ale nie sa zdolne do wybuchu masowego

Podklasa 1.3: substancje,materiały i przedmioty, które starzaja zagrożenie pożarowe lub  nieznaczne zagrożenie wybuchu lub niewielkie zagrożenie rozrzutem lub oba, ale nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym

Podklasa 1.4: materiały i przedmioty, które nie stwarzają poważnego zagrożenia

Podklasa 1.5: materiały i przedmioty bardzo niewrażliwe , które przedstawiają niebezpieczeństwo wybuchu masowego

Podklasa 1.6: bardzo niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym

Klasa 2: Gazy

Klasa 2.1: gazy palne

Klasa 2.2: gazy niepalne

Klasa 2.3: gazy toksyczne, trujące

Klasa 3: Materiały ciekłe – ciecze łatwopalne

Klasa 4: Substancje stałe łatwopalne, substancje podatne na samozapalenie; substancje, które w zetknięciu z wodą tworzą gazy palne

Klasa 4.1: Materiały stałe zapalne od zewnętrznego zródła ognia

Klasa 4.2: Substancje i materiały samozapalne

Klasa 4.3: materiały, substancje, które w zetknięciu z wodą wydzielają gazy palne

Klasa 5: substancje utleniające i nadtlenki organiczne

Klasa 5.1: substancje utleniające

Klasa 5.2: nadtlenki organiczne

Klasa 6: toksyczne i zakaźne

Klasa 6.1: substancje toksyczne

Klasa 6.2: zakaźne

Klasa 7: Materiały promieniotwórcze / radioaktywne

Klasa 8: Materiały żrące

Klasa 9: Różne inne materiały i przedmioty niebezpieczne których nie ujęto w innych klasach a ujawniają właściwości niebezpieczne

 

Kolejność numeryczna klas i działów nie zależy od stopnia zagrożenia.

Towary określane sa przez numery UN / UN no. /  Nateżenie zagrożenia wyraża przypisana Grupa Pakowania. Do każdego numeru UN przypisane są zagrożenia podstawowe oraz dodatkowe a także procedury postępowania w przypadku pożaru i uwolnienia substancji / materiału.

 

Oznakowania

Klasa 1 – Materiały wybuchowe

klasa-1

 

Klasa 2 – Gazy

klasa-2

 

Klasa 3 – Ciecze palne

klasa-3

 

Klasa 4 – Materiały palne

klasa-4

 

Klasa 5 – substancje utleniające i nadtlenki organiczne

klasa-5

 

Klasa 6 – substancje toksyczne i zakaźne

klasa-6

Substancje toksyczne              Substancje zakazne

Grupa pakowania

Klasa 6.1: I /II / III, klasy 6.2

 

Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze

klasa-7

 

Klasa 8 – Materiały żrące

klasa-8

Grupa pakowania

Klasa 8: I / II / III

PG I – bardzo niebezpieczne substancje

PG II-  substancje stwarzające średnie niebezpieczeństwo

PG III- substancje stwarzające niewielkie niebezpieczeństwo

 

Klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne

klasa-9

Grupa pakowania

Klasa 9 : II / III

 

tabliczka identyfikacyjna

nalepka identyfikacyjna

 

Opakowania transportowe naleza do podstawowych elementow calego systemu bezpieczenstwa w transporcie towarow i materiałow niebezpiecznych. Materialy niebezpieczne moga byc transportowane wylacznie w opakowaniach atestowanych i certyfikowanych oraz dopuszczonych do transportu materrialow niebezpiecznych tzn. takich ktore posiadaja certyfikat uprawniajacy do nanoszenia na nich znakow UN. Kazde opakowanie powinno byc odpowiednio oznakowane. Za wlasciwe zapakowanie materialow niebezpiecznych odpowiedzialnosc ponosi ich nadawca. Do przewozu nie powinny byc przyjete zadne materialy niebezpieczne jesli nie znajduja sie w opakowaniach oznaczonych wymaganym znakiem UN.

Obowiazujace w Polsce przepisy dotyczace transportu ladowego nakladaja obowiazek wyznaczenia doradcy d/s bezpieczenstwa w transporcie ladowym towarow niebezpiecznych w firmach, ktorych dzialalnosc zwiazana jest z przewozem, pakowaniem, zaladunkiem, napelnianiem lub rozladunkiem towarow niebezpiecznych. Doradca powinien byc gwarantem posiadania wiedzy przez klienta i ma za zadanie wspieranie dzialan zapobiegajacych zagrozeniom i nadzorowanie czynnosci zwiazanych z przygotowaniem ladunku do transportu i przewozem ladunkow niebezpiecznych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

 

Wymagania :

Do realizacji wysyłek morskich towarów niebezpiecznych IMO Class w kontenerach wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  • Dangerous Goods Declaration
  • Container Packing Certificate
  • Dangerous Goods Details
  • Karta charakterystyki produktu / material safety data sheet / sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010 /

 Wymagane jest po dokonaniu załadunku przez załadowce oklejenie kontenerów nalepkami IMO Class wg klasy przewożonego towaru / ładunku niebezpiecznego.

Jednoczesnie dodatkowo wymagane jest oklejenie kontenera pomarańczowymi nalepkami identyfikacyjnymi z numerem UN przewożonego ładunku.

Kontener powinien być oklejony z każdej strony.

 

UWAGA: od dnia 1.01.2012 pojazdy silnikowe / samochody, motory , quady,  pojazdy hybrydowe, łodzie / jesli zawieraja w zbiorniku paliwo, posiadają gaśnicę i nie jest odłączony akumulator w pojezdzie muszą być zgłaszane do transportu morskiego jako towar niebezpieczny UN3166,  IMO Class 9.

Z umowy ubezpieczenia Cargo wyłączone są następujące ładunki  klasę IMO 1, 3, 4. Ładunki niebezpieczne posiadające klasę IMO 1, 3, 4 ewentualnie mogą zostać przyjęte do ubezpieczenia za uprzednią zgodą ubezpieczyciela i na odrębnie uzgodnionych warunkach.

 

Towary niebezpieczne z Chin z nowym oznakowaniem

Od 15 sierpnia 2015 organy celne w Szanghaju żądają oznakowania wszystkich ładunków w eksporcie i imporcie nalepkami w języku chińskim i angielskim, w przeciwnym razie towary zostaną przejęte pod  nadzór administracji celnej.   Nalepki muszą uwzględniać m.in.  nazwę towaru, kod UN, skład, znaki ostrzegawcze, kontakt w razie niebezpieczeństwa. Sprawa nazewnictwa w języku chińskim może nastręczać problemy zagranicznym eksporterom, stąd sugestia autorów informacji (BIFA), aby przed wysyłką towarów niebezpiecznych w tej relacji kontaktować się z chińskim partnerem celem wyjaśnienia i ustalenia aktualnych wymogów i ewentualnie ich zmian. Uwaga, nowe regulacje dotyczą tylko „hazardus cargo.”