Odprawy celne

Ze względu na wiele skomplikowanych aspektów związanych z odprawą celną, powiązanych z różnym prawodawstwem w zależności od kraju docelowego, wiele podmiotów dokonujących wymiany międzynarodowej korzysta z usług wyspecjalizowanych podmiotów, zwanych agencjami celnymi.

Wybierając agencję celną, można jej zlecić całość bądź jedynie część czynności. Dlatego też, warto w tym miejscu wymienić zakres, który klient może powierzyć tej wyspecjalizowanej jednostce. Przekazanie obowiązków związanych z odprawą celną towarów wyspecjalizowanemu podmiotowi pozwala na znaczne odciążenie firmy dokonującej wymiany międzynarodowej.

Realizujemy kompleksową obsługę spedycyjną powierzonych nam ładunków w eksporcie oraz imporcie poprzez uslugi agencji celnej:

 • kompleksową obsługę celną ładunków w portach polskich
 • kompleksowa obsługa celna ładunków w portach europejskich / odprawy fiskalne /
 • odprawy celne mienia przesiedlenia osób fizycznych
 • odprawy celne eksportowe
 • odprawy celne importowe uproszczone / czas odprawy 1 godzina /
 • reprezentacja klientów przed Urzędem Celnym, Sanepid, Granicznym Inspektoratem Weterynarii, WIORIN, WIJHARS
 • pełna dokumentacja celna

Należy pamiętać, że decydując się na skorzystanie w tym zakresie z usług firmy zewnętrznej Agencji Celnej należy dostarczyć jej szereg dokumentów:

 • pełnomocnictwo / upoważnienie dla Agencji Celnej terminowe lub bezterminowe
 • wyciąg z KRS (w przypadku spółek prawa handlowego) bądź wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • oświadczenie, na którym znajduje się numer NIP podmiotu, numer konta bankowego oraz dane osoby odpowiedzialnej za kwestie finansowe
 • numer przedsiębiorcy w rejestrze EORI * / Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotow Gospodarczych /

UWAGA!  Brak numeru EORI eksportera / importera uniemożliwia dokonanie odprawy celnej importowej lub eksportowej na terenie Unii Europejskiej i tym samym dokonania wysyłki eksportowej lub obsługi towaru importowanego.

Proces rejestracji EORI prowadzony jest w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT). Wnioski składane są za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) pod adresem www.puesc.gov.pl i obsługiwane w formie elektronicznej. W ten sam sposób obsługiwane są wnioski o aktualizację danych podmiotu lub dezaktywację numeru EORI.

Nadawanie numeru EORI następuje w ramach usługi e-Klient Służby Celnej z wykorzystaniem Wniosku o rejestrację danych podmiotu w SISC  Usługa e-Klient SC umożliwia Klientom Służby Celnej rejestrację oraz uzyskanie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Przedsiębiorcy, którzy posiadają już numer EORI nie muszą rejestrować się za pośrednictwem PUESC, ponieważ ich dane zostały automatycznie przeniesione z rejestru EORI do nowego systemu. Chcąc jednak uzyskać dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez System Informacyjny Służby Celnej (SISC) za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) przedsiębiorcy muszą założyć konto na PUESC i połączyć przeniesione dane z kontem zgodnie z opisem zawartym w dokumencie e-Klient Służby Celnej – Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej.

Ponadto, agencja celna w celu prawidłowego wykonania czynności powinna dysponować każdorazowo następującymi dokumentami, przekazanymi przez klienta biorącego udział w wymianie międzynarodowej:

 • faktura handlowa;
 • specyfikacja;
 • list przewozowy CMR, AWB, konosament (jeżeli został wystawiony w postaci oryginału musi być przekazany armatorowi, dopiero armator zwalnia ładunek. Bez tego zwolnienia Urząd Celny nie odprawi ładunku).

Wybierając agencję celną, można jej zlecić całość bądź jedynie część czynności. Dlatego też, warto w tym miejscu wymienić zakres, który klient może powierzyć tej wyspecjalizowanej jednostce:

 • badanie i pobieranie próbek przed zgłoszeniem celnym;
 • skompletowanie wymaganych dokumentów i przeprowadzenie zgłoszenia celnego;
 • zapłata należności celnych wywozowych bądź przywozowych oraz innych opłat;
 • podejmowanie towarów po ich zwolnieniu;
 • przekazywanie zabezpieczenia kwoty związanej z długiem celny

 Wszystkie przesyłki eksportowane z Polski do krajów nie należących do Unii Europejskiej muszą zostać odprawione celnie w eksporcie w urzędzie celnym na terenie Polski.

 Podstawowe dokumenty handlowe wymagane do odprawy celnej w eksporcie:

 • faktura handlowa z warunkami dostawy
 • specyfikacja / packing list
 • kopia konosamentu / morskiego listu przewozowego /
 • faktura lub oświadczenie o kosztach transportu
 • świadectwo weterynaryjne, umowy, atesty / jesli wymagane /
 • świadectwo / certyfikat fumigacji w przypadku zastosowania opakowań i zabezpieczeń z drewna surowego

 Podstawowe dokumenty handlowe wymagane do odprawy celnej w imporcie:

 • faktura handlowa / Invoice / z warunkami dostawy oraz tłumaczenie faktury
 • specyfikacja / packing list zgodna z konosamentem
 • oryginał świadectwa pochodzenia / jeśli są stosowane preferencje /
 • konosament / morski list przewozowy
 • faktura lub oświadczenie o kosztach transportu
 • certyfikat CE dla wyrobów dla których certyfikat jest wymagany w UE
 • świadectwo / certyfikat fumigacji w przypadku zastosowania opakowań i zabezpieczeń z drewna surowego
 • świadectwo weterynaryjne, umowy, atesty / jesli wymagane /
 • pozwolenie importowe / jesli wymagane / np. dla tekstyliów, wyrobów stalowych

 

Mozliwosc sprawdzenia wysokosci kosztow celno podatkowych umozliwia Kalkulator taryfowy Urzedu Celnego.

Importując towary oryginalne / tzw. markowe / w ilosciach handlowych nalezy pamiętac iż w myśl obowiązujących przepisów nalezy posiadać dowód w postaci licencji, umowy lub kontraktu itd., iż jest sie uprawnionym przez właściciela znaku firmowego do jego użytkowania. Jest to związane z pojęciem ochrony znaku towarowego. Jej podstawą prawna jest ustawa Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1117 z późń. zm.).

Znak towarowy jest zabezpieczony i jego właściciel ma prawo powstrzymać konkurencję przed nieautoryzowanym użyciem tego znaku w sytuacji, kiedy firma używa danego znaku handlowego nie mając do tego odpowiednich uprawnień lub kiedy używa znaku niezmiernie podobnego z zamiarem całkowitego upodobnienia się do rozpoznawalnej i cenionej na rynku marki. Taka sytuacja decyzją Urzędu Celnego może zakończyć się zniszczeniem towaru lub wszczęciem postępowania karnego, co skutkuje wysokimi karami finansowymi.

Jeśli sprowadzony przez towar wzbudza jakiekolwiek podejrzenia, służby celne mają prawo go zatrzymać w celu weryfikacji. Czasem zdarza się, iż jest to proces długotrwały i sprowadzony towar musi zostać wysłany do firmy będącej właścicielem znaku towarowego, gdzie sprawdzana jest jego autentyczność.

Nalezy pamietac, że w myśl art. 32 Wspólnotowego Kodeksu Celnego wartością celną (czyli tą, od której nalicza się wysokość należności celnych i podatku) jest wartość transakcyjna towarów czyli całkowita kwota zapłacona eksporterowi za dany produkt z uwzględnieniem wszystkich jej elementów czyli np. kosztów pakowania, pośrednictwa, opłat licencyjnych oraz kosztów transportu i ubezpieczenia towaru.

 • Procedury celne zwiazane z odprawami celnymi mienia przesiedlenia osob prywatnych w eksporcie oraz imporcie dostepne sa w zakladce Mienie przesiedlenia.

Pozwolenia przywozu / licencje importowe /  –  Dopuszczenie do obrotu na obszarze Wspólnoty pewnych grup towarowych jest uwarunkowane posiadaniem pozwolenia przywozu, wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dokument SAD– czyli Jednolity Dokument Administracyjny obowiązuje wyłącznie w przypadku importu i eksportu towarów z/do krajów trzecich, tj. nie należących do Unii Europejskiej.

Zgłoszenie celne towaru w formie pisemnej dokonywane jest na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego /formularz SAD/ lub na zestawie Jednolitego Dokumentu Administracyjnego /zestaw SAD/ lub w wersji elektronicznej tzw. MRN

Likwidacja granic wewnętrznych spowodowała, że polscy przedsiębiorcy, którzy aktualnie uczestniczą w obrocie towarowym z krajami Unii, nie muszą od 1 maja 2004 roku przedstawiać dokumentu SAD lub MRN. Dokument ten będzie obowiązywać wyłącznie w przypadku importu i eksportu towarów z/do krajów trzecich, tj. nie należących do Unii Europejskiej.

Dokument EUR 1 – W imporcie z krajów trzecich EUR. 1 pełni rolę dokumentu potwierdzającego pochodzenie towarów. Dokument EUR.1 jest świadectwem przewozowym, właściwym dla stosowania obniżonych stawek celnych, także zawieszonych lub ustanowionych w ramach traktatowych kontyngentów taryfowych. Wydaje go właściwy urząd kraju eksportera danego towaru, zgodnie z protokołami Układu Europejskiego podpisanymi z odpowiednim krajem. W imporcie z krajów trzecich pełni on rolę dokumentu potwierdzającego pochodzenie towarów.

Dokument T2L – to potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów. Udowadnia, że towary nie podlegają dozorowi celnemu, gdy znajdują się w swobodnym obrocie na obszarze celnym Unii Europejskiej. 
Dokument ten stosowany jest wyłącznie w sytuacjach, gdy istnieje domniemanie, że towar nie ma statusu unijnego, bądź że taki status utracił. Domniemanie utraty unijnego statusu celnego towarów dotyczy sytuacji przewozu towarów pomiędzy portami w UE drogą morską lub powietrzną, gdyż morze i powietrze traktowane są jak terytorium kraju trzeciego. 
W sytuacji przewozu towarów o statusie unijnym z jednego miejsca w UE do drugiego miejsca w UE przez terytorium kraju trzeciego (towary fizycznie opuściły UE). Na takim towarze ciąży domniemanie o statusie nieunijnym. Ponowny wjazd takich towarów na teren UE jest możliwy bez dozoru celnego tylko z dowodem unijnego statusu celnego jakim jest dokument T2L.

 • Potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów dokonać można również retrospektywnie.
 • Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów poprzez przedstawienie faktury lub dokumentu przewozowego jest możliwe, jeżeli wartość towarów nie przekracza 15 tys. EUR.

 

Powrotny przywóz towarów powracajacych. 

„Procedura towarów powracających” pozwala na powrotny przywóz towarów o statusie wspólnotowym bez konieczności uiszczania z tego tytułu należności celnych przywozowych / tzn. cło, VAT, akcyza /. Towary te są bowiem zwolnione od tych należności z mocy samego prawa / art. 844 i następne rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, ze zmianami, dalej zwanego: „RWKC”/.

Wywóz towarów na targi lub wystawy poza teren Unii Europejskiej może być dokonany zgodnie z procedura towarów powracających i wykorzystaniem zgłoszenia celnego do procedury wywozu z formularzem INF-3.

Jeżeli zgłaszający przewiduje, że towary wyprowadzane poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej zostaną powrotnie wprowadzone na ten obszar UE, do zgłoszenia wywozowego może dołączyć blankiet informacyjny, o którym mowa w art. 850 RWKC, dokument informacyjny INF-3.

Powrotny przywóz dla „towarów powracających” umożliwy jest przy spełnieniu określonych warunków, by wywiezione z obszaru celnego Wspólnoty towary, które następnie na obszar ten powracają były zwolnione z należności celnych i podatkowych. Zgodnie z art. 185 ust. 1 WKC towary wspólnotowe, które po wywiezieniu poza obszar celny Wspólnoty są powrotnie na ten obszar wprowadzane i dopuszczane do obrotu w terminie trzech lat, zostają na wniosek osoby zainteresowanej zwolnione z należności celnych przywozowych. Zasadniczo zwolnienie z należności celnych udzielane jest w przypadku, gdy towary są powrotnie przywożone w tym samym stanie, w jakim zostały wywiezione / art. 186 WKC /.
Stosownie do art. 45 ust.1 pkt 4 ustawy VAT zwalnia się od podatku import powracających z terytorium państwa trzeciego zwolnionych od cła towarów, dokonywany przez podatnika, który wcześniej wywiózł te towary.
Niezbędnym warunkiem wymaganym do zastosowania zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów powracających jest stwierdzenie tożsamości towaru wprowadzanego na obszar celny Wspólnoty z towarem uprzednio wyprowadzanym z tego obszaru.

Stwierdzenie tożsamości towaru następuje w oparciu o:
– egzemplarz zgłoszenia celnego wywozowego;
– dokument informacyjny INF-3, stanowiący załącznik 110 do RWKC;
– inne dokumenty.

Jeżeli organy celne / urząd powrotnego przywozu / uznają to za konieczne, mogą zażądać, aby osoba zainteresowana dostarczyła dodatkowy dowód lub dowody, w szczególności w celu umożliwienia ustalenia tożsamości powrotnie przywożonych towarów.

Towar posiada status towaru wspólnotowego, gdy ma pochodzenie wspólnotowe lub gdy po uprzednim jego zaimportowaniu spoza UE dopuszczono go do swobodnego obrotu wspólnotowego.

 

Karnet ATA – jest obecnie najważniejszym i najpopularniejszym dokumentem celnym odprawy czasowej towarów, który upoważnia do czasowego przywozu towarów na teren 78 krajów zrzeszonych w ATA.

Kraje zrzeszone w ATA na dzień 1.08.2018 :  Albania, Algieria, Andora, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Hong Kong, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Katar, Kazachstan, Republika Korei, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Madagaskar, Makau, Malezja, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska, Portugalia, RPA, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Karnet ATA nie jest wymagany do przewozu towarów w ramach Unii Europejskiej / EU /.

Karnet ATA  jest międzynarodowym, ujednoliconym dokumentem celnym wydawanym przez Izby Handlowe, będące członkami systemu gwarancyjnego ATA; jest dokumentem wykorzystywanym do bezcłowego przewozu towarów które sa wywozone z oczywistym zamiarem ich powrotnego przywozu do kraju skad nastapil ich wywoz, ujętych w ramach trzech głównych kategorii:

 • towary przeznaczone do prezentacji lub użycia na wystawach, targach, pokazach, kongresach lub podobnych imprezach
 • wzory lub próbki handlowe wywożone w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego
 • wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.

W Polsce wydawaniem karnetów ATA zajmuje sie Krajowa Izba Gospodarcza / KIG /.

Prawo do nabywania karnetów przysługuje wszystkim polskim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (w tym instytucjom kultury, organizacjom pożytku publicznego itp.), oraz osobom fizycznym po złożeniu:

 • wniosku podpisanego przez uprawnione osoby, dostępnego na www.ata.kig.pl
 • dokumentu potwierdzającego stosowny wpis do rejestru publicznego
 • zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
 • decyzji nadania numeru identyfikacji podatkowej / NIP /
 • ewentualnie dodatkowego zabezpieczenia gotówkowego

UWAGA: Karnet ATA jest ważny 12 miesięcy – od daty wydania.

Aby wyrobić karnet należy znać dokładną trasę podróży oraz liczbę wywożonych pozycji.

Użytkownik karnetu ATA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych / w kraju wywozu i krajach przywozu / oraz do ponoszenia wszelkich opłat związanych z ich przekroczeniem lub nieprzestrzeganiem konwencji ATA / np. pozostawienie towaru na stałe na terenie państwa, do którego został wwieziony, przekroczenie terminu wywozu, brak odprawy wywozowej itp./.

Karnet CPD / China-Taiwan

Karnet CPD / China – Taiwan jest dokumentem celnym, który pozwala na bezcłowy i wolny od podatku czasowy przewóz towarów między Tajwanem a Polską na okres do jednego roku.

Karnet CPD / China -Taiwan funkcjonuje na takich samych zasadach jak karnet ATA. Podobnie jak w przypadku karnetu ATA, karnet CPD / China Taiwan obejmuje następujące kategorie wykorzystania towarów:

 •  próbki handlowe i materiały reklamowe wywożone w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego,
 •  wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, dekoracje, kostiumy, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.
 •  towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, pokazach, wystawach i tym podobnych imprezach (tj. wszelkiego rodzaju eksponaty, obudowy i wystrój stoisk, narzędzia potrzebne do montażu itp.)
 •  wyposażenie naukowe
 •  materiały pedagogiczne
 •  opakowania

Oznacza to, że na karnetach CPD / China Tajwan mogą być odprawiane prawie wszystkie rodzaje towarów tj.: dzieła sztuki, antyki, biżuteria, odzież, komputery, narzędzia, maszyny, sprzęt fotograficzny i filmowy, instrumenty muzyczne, wyposażenie teatralne, sprzęt sportowy, sprzęt medyczny, konie, systemy nagłaśniające i oświetleniowe, sprzęt pomiarowy itp.

Karnety CPD / China – Taiwan nie obejmują artykułów spożywczych, łatwo psujących się, materiałów eksploatacyjnych oraz towarów przeznaczonych do modernizacji, przetworzenia lub naprawy.

Nie nalezy mylić nazwy CPD / China – Taiwan z karnetem CPD, który dotyczy wyłącznie środków transportu.

Wiecej informacji dostepne na stronie KIG

Karnet CPD  / Carnet de passage en douane (CPD) /

Międzynarodowy dokument celny Carnet de Passages który wystawiany jest zgodnie z postanowieniami Konwencji celnych (NY 1954, Geneva 1956) ujednoliconych przez Konwencję dotyczącą odprawy czasowej (Stambuł 1990) i który wyjeżdżający za granicę samochodem do lub przez terytorium państw – sygnatariuszy tej Konwencji muszą posiadać ten dokument. Jest dokumentem celnym dotyczacym pojazdu / srodka transportu.

Dokument może być używany podczas kilkukrotnych  podróży danego pojazdu do tych krajów w terminie ważności dokumentu czyli 1 roku, o ile przepisy danego kraju nie wskazują inaczej.

Karnet CPD jest drukiem celnym i musi być przechowywany przez użytkownika wraz z dokumentami osobistymi (paszport, dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, karty kredytowe).

CPD nie może być przekazywane innej osobie czy na inny pojazd. Dokument jest wystawiany na dany pojazd i osobę lub firmę. Karnet musi być zgodny z dokumentami pojazdu i osoby podróżującej.  Nieprawidłowe dane mogą spowodować problemy na granicach. Podczas ważności karnetu pojazd musi być używany tylko przez właściciela lub osobę upoważnioną wymienioną na karnecie.

Właściciel pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność prawną i celną za przekazanie pojazdu innej osobie. Karnet jest drukiem podlegającym zwrotowi do PZM-Travel przed upływem terminu ważności karnetu lub najpóźniej do 30 dni po tym terminie.

Przy odbiorze karnetu należy przedstawić pojazd do oględzin.

Za każdy karnet CPD musi być uiszczona opłata oraz uiszczony depozyt gwarancyjny w formie kaucji gotówkowej przekazanej na konto PZM-Travel.

Lista krajów wymagajacych CPD dostepna Lista krajow CZASOWY WWÓZ POJAZDÓW W RUCHU TURYSTYCZNYM I HANDLOWYM CPD
Więcej informacji dostępne na stronie PZM Travel

 Całość taryfy celnej, kontyngentów, zawieszeń i środków ochronnych jest dostępna w internetowej bazie danych TARIC dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl

Celna informacja taryfowa dostepna na stronie  http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL 

 * Rejestr EORI / Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych / ang. Economic Operators Registration and Identification – EORI /. Głównym celem funkcjonowania systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Zostaje im wtedy nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.

Wiecej informacji o rejestrze EORI * dostępne na stronie / http://www.finanse.mf.gov.pl/clo-informacje-dla-przedsiebiorcow/eori/informacje-podstawowe /