Wymagania dokumentacyjne Import – Eksport.

W przypadku sprzedaży towarów zagranicznym podmiotom mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów / WDT / lub eksportem towarów.

Zaklasyfikowanie dostawy do jednej z tych kategorii generalnie jest uzależnione od tego czy towar jest wywożony do innego państwa będącego członkiem UE, czy też państwa spoza UE.

Import – Eksport oraz dystrybucja importowanych produktów w Polsce oraz eksportowanych produktow w krajach eksportu wymaga spełnienia szeregu wymogów oraz przedstawienia stosownych dokumentów.

Bez właściwego przygotowania się do tego procesu, musimy liczyć się opóźnieniami, karami finansowymi lub nałożeniem wyższego cła, a w skrajnym przypadku nawet przepadkiem importowanego towaru.

 

Do podstawowych dokumentów używanych w imporcie nalezy zaliczyć:

 • faktura handlowa / commercial invoice/ z warunkami dostawy, wystawiana przez eksportera
 • specyfikacja /packing list /, wystawiana przez eksportera
 • konosament w transporcie morskim  /Bill of Lading/ oraz lotniczy list przewozowy /Airway Bill / w transporcie lotniczym, wystawiane przez przewoźników,
 • wymaganym jest świadectwo pochodzenia w postaci Form A, wystawiany przez stosowny urząd w kraju eksportera, na jego wniosek. Wymagane przy stosowaniu preferencyjnych stawek celnych.
 • ewentualne normy branżowe i świadectwo pochodzenia – CE, ISO,
 • oświadczenie o zgodności z przepisami CITES – konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Sprowadzane produkty nie mogą być wykonywane z gatunków roślin i zwierząt chronionych. Dokumentem wystarczającym jest oświadczenie importera.
 • świadectwo fumigacji palet jeśli są wykonane z drewna, przygotowywane przed wysyłką towaru
 • zalecane jest również podpisanie umowy z dostawcą / eksporterem
 • ubezpieczenie towaru, jesli wymagane,  często kupowane razem z usługą spedycyjną
 • faktura za usługi spedycyjne i celne, wystawiana przez spedytora,
 • dokument SAD / MRN / przygotowywany przez agencję celną /

Podczas procedury celnej sprawdzane są dokumenty pod kątem możliwości wprowadzenia towaru na obszar celny UE.

Odprawy celnej importowej można dokonywać w Polsce lub w innych krajach należących do UE (często dokonywana jest odprawa celna w portach UE). Przed rozpoczęciem importu należy sprawdzić jakim cłem obłożony jest import interesujących nasz produktów, ma to bowiem duży wpływ na finalny koszt przedsięwzięcia.

Mozliwosc sprawdzenia wysokosci kosztow celno podatkowych umozliwia Kalkulator taryfowy Urzedu Celnego.

Do podstawowych dokumentów używanych w eksporcie nalezy zaliczyć:

 • fakturę handlowa z warunkami dostawy, na podstawie której zgłaszana jest wartość towarów,wystawiona przez eksportera
 • specyfikację towaru / packing list /
 • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych / swiadectwo pochodzenia / lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów,
 • certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru  oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji towarowej towaru,
 • świadectwo fumigacji palet jeśli są wykonane z drewna surowego

 

Jednoczesnie realizujac wysylki eksportowe nalezy takze dodatkowo wziac pod uwage przepisy oraz wymagania dokumentacyjne w kraju dostawy importowej.Brak wymaganej dokumentacji w kraju importu moze powodowac powstanie dodatkowych kosztow lub w najgorszym przypadku odeslanie przesylki do portu nadania.

W przypadku eksportu towarów z UE do państw trzecich, przydatnym narzędziem jest „Market Access Database”- internetowa baza danych, która zawiera informacje o wszelkich formalnościach w poszczególnych państwach.

Baza danych zapewnia informacje o ok. 100 państwach, stosowanych w nich stawkach celnych oraz wymogach importowych i istotnych barierach handlowych.

Dostępna jest ona na stronie http://madb.europa.eu 

 

Wewnątrzwspólnotową dostawą towarów / WDT/ jest wywóz towarów z terytorium Polski do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej /UE/.

Aby dostawę można było uznać za WDT /wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów /  obie strony transakcji, zarówno dostawca jak i nabywca, muszą być podatnikami VAT UE zdefiniowanymi na potrzeby wewnątrzwspólnotowych transakcji / z wyłączeniem nowych środków transportu i wyrobów akcyzowych /.

Dokumenty potwierdzające eksport towarów i dostawy wewnątrzwspólnotowe

Dowody, które podatnik powinien gromadzić w celu potwierdzenia dokonania WDT:

 • gdy przewóz towaru został zlecony przewoźnikowi, podatnik powinien posiadać dokumenty jednoznacznie potwierdzające dostarczenie towaru do miejsca jego przeznaczenia na terytorium państwa innego niż Polska będącego członkiem UE, lub
 • gdy przewozu towaru dokonał nabywca lub dostawca własnym środkiem transportu, podatnik musi posiadać dokumenty potwierdzające dane identyfikacyjne zarówno dostawcy jak i odbiorcy oraz adres, pod który dokonano dostawy, określenie towaru i jego ilości, potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę oraz dane identyfikujące środek transportu
 • oraz kopię faktury i specyfikację poszczególnych sztuk ładunku.

Dokumenty o charakterze uzupełniającym:

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia
 • dokumenty potwierdzające zapłatę za towar
 • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska

Wykaz dowodów potwierdzających WDT nie jest zamknięty, dlatego należy gromadzić wszelką dokumentację związaną z daną dostawą.