ZABEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W KONTENERACH

Zasady załadunku, mocowania i zabezpieczenia ładunków w kontenerach morskich uniwersalnych.

Przy coraz bardziej skomplikowanych procesach dystrybucji różnego rodzaju dóbr i towarów, a szczególnie towarów konsumpcyjnych, rola opakowań w szybkim, sprawnym i tanim ich przemieszczaniu na drodze od producenta do odbiorcy nabiera coraz bardziej decydującego znaczenia. Rola ich jest szczególnie duża w systemie przewozowym, w przyspieszaniu procesów przeładunkowych, w zabezpieczaniu ilości i jakości towarów i — co bardzo ważne — w identyfikacji towarów w procesach dystrybucji w poszczególnych jej ogniwach. Opakowanie ma duży wpływ na efektywność procesów produkcyjnych i logistycznych.

Załadowca kontenera morskiego odpowiada za jego załadunek, mocowanie i zabezpieczenie ładowanego towaru do kontenera morskiego.

W najbardziej ogólnym ujęciu można stwierdzić, że opakowania winny dobrze chronić i zabezpieczać produkt przed narażeniami mechanicznymi (nacisk statyczny, uderzenia), klimatycznymi (wilgoć, temperatura) i bio-tycznymi (drobnoustroje, szkodniki) w sensie jakościowym oraz przed ubytkami w sensie ilościowym, w tym przed kradzieżą. Opakowanie winno także chronić środowisko naturalne przed szkodliwym oddziaływaniem nieobojętnych dla niego, zawartych w nim produktów.

Podczas trwania procesu transportowego ładunek jest narażony na różne zmiany i uszkodzenia będące następstwem zastosowania niewłaściwej technologii przewozu. Przykładem moze byc zastosowanie niewłaściwych opakowań, nieprawidłowe zabezpieczenie, nieostrożne wykonywanie załadunku i wyładunku. Opakowanie stanowi podstawowa forme ochrony ladunku przed uszkodzeniami mechanicznymi i  klimatycznymi jakie wystepuja w trakcie transportu i skladowania. Jednym z podstawowych zadań transportu jest ochrona jakości jak i ilości powierzonego do przewozu ładunku. Należy więc stosować odpowiednie środki transportu, a także zadbać o prawidłową organizację całego procesu.

Każdy ładunek posiada swoje indywidualne cechy i własności, które wymagają przeprowadzenia odpowiedniego procesu transportowego. Oprócz wyboru odpowiedniego środka transportowego wymagane jest dobranie odpowiednich maszyn i urządzeń podczas załadunku i wyładunku, ustalenie sposobu zabezpieczenia ładunku w czasie przewozu i ewentualnie ich ubezpieczenie, a także uzyskanie odpowiedniej dokumentacji.

Każdy towar lub ładunek posiada określone, swoiste cechy fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne lub biologiczne. Znajomość tych cech pozwala na dobór odpowiednich opakowań, sposób ich ułożenia w środkach transportowych, zastosowanie odpowiedniego taboru, właściwych warunków przewozu np utrzymanie właściwej temperatury, wilgotności powietrza, wentylacji, gwarantujących dostarczenie ładunku odbiorcy w stanie dobrym i nie uszkodzonym.

Zamocowanie i zabezpieczenie ładunków w transporcie kontenerowym polega na wykorzystaniu właściwości technicznych poszczególnych typów kontenerów morskich oraz zastosowanie środków mocujących.

Kontener morski jest opakowaniem, które skutecznie chroni i zabezpiecza ładunek w czasie transportu i co najważniejsze sprawny kontener jest szczelny i wodoodporny, zabezpieczając ładunek przed zamoczeniem lub zalaniem.

Niewłaściwy załadunek kontenera morskiego może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji podczas przewozu kontenera i niejednokrotnie powoduje uszkodzenia ładunku oraz samego kontenera. Poprawne zamocowanie towaru w kontenerze ma wpływ na bezpieczeństwo w trakcie jego transportu oraz zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo towaru.

Sama konstrukcja kontenera morskiego stanowi zwykle odpowiedni środek zabezpieczenia ładunków przed przemieszczaniem w różnych kierunkach. Dodatkowo zwykle wystarczy wypełnienie i zabezpieczenie pustych przestrzeni drewnem, styropianem, kartonami lub poduszkami powietrznymi po bokach i przy ścianach czołowych aby uniknąc przemieszczania się ładunku. Prawdopodobieństwo przemieszczania się części ładunku zmniejsza się, jeżeli ładunek zostanie ciasno zapakowany. Należy unieruchomić i ograniczyć możliwość przesuwania się ładunku w kontenerze stosując kliny drewniane, drewno sztauerskie oraz pasy, liny i odciągi wykorzystując oraz mocujac ładunek wewnątrz kontenera za zaczepy i uszy wewnętrzne kontenera.

Po zakończeniu formowania ładunku do kontenera morskiego należy w razie konieczności podjąć środki zapobiegające wypadnięciu ładunku i materiałów mocujących po otworzeniu drzwi. Odpowiednie do tego celu są odciągi taśmowe, pasy, siatki lub blokady drewniane. Można ewentualnie zbudować barierę z drewna.

Po dokonaniu załadunku kontenera załadowca powinien zaplombować kontener zakładając plombę butelkową na prawe drzwi kontenera.

W trakcie dokonywania załadunku towaru do kontenera wskazane jest dokonywanie dokumentacji fotograficznej załadunku kontenera.

Zawsze należy przestrzegać następujących zasad pakowania, które mają wpływ na bezpieczeństwo towaru w czasie transportu morskiego i lądowego:

  • masa ładunku nie może przekraczać nośności kontenera
  • masa ładunku nie może przekraczać ograniczeń w transporcie kontenerów
  • ładunek musi być równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni podłogi kontenera. W jednej połowie kontenera nigdy nie wolno umieścić więcej niż 60% całkowitej masy ładunku, gdyż może to doprowadzić do przeciążenia osi pojazdu
  • towarów ciężkich nie należy sztauować na towarach lżejszych, a jeżeli to możliwe, środek ciężkości załadowanego kontenera powinien znajdować się poniżej połowy jego wysokości

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo i podejrzenie, że kontener nie został załadowany w sposób bezpieczny, to nie zostanie przyjęty do przewozu lądowego i morskiego.

 

ZABEZPIECZENIA – KONTENEROWE PLOMBY BUTELKOWE

Transport kontenerowy to nie tylko łatwość przeładunków i organizacji dostaw ładunkow ale przede wszystkim kwestia jak zabezpieczyć ładunek i zapewnić jego bezpieczeństwo.

Realizujac obsługe ładunków transportem kontenerowym dla naszych klientów dostarczamy certyfikowane kontenerowe plomby butelkowe / container bolt seal / zapewniające bezpieczeństwo ładunku,  spełniające wymagania i standardy ISO/PAS17712 i C-TPAT oraz posiadajace akceptacje służb celnych np. USA, UK.

Do zabezpieczania kontenerow specjalistycznych z otwieranym twardym dachem lub plandeką / dla kont. 20 OT, 40 OT, 40 HT, 40 HCHT / stosowane są plomby paskowe oraz kontenerowe plomby butelkowe.